Opći uvjeti

Informacije o trgovačkom društvu
POLJO POSAVEC d.o.o
Dunjkovec, M. Gupca 5a
40 305 Nedelišće
385 (0)40 829 368
Adresa elektroničke pošte:
[email protected]

OIB: 73839513975
MB: 0187275
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
IBAN: HR5723400091116009617, otvoren kod Privredna banka d.d.
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 2.819.000,00 kn

Opće odredbe

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog
drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke.
Kupac je dužan uputiti reklamaciju pismeno u zakonskom roku od 14 dana na adresu Matije
Gupca 5a, 40305 Nedelišće ili e-mailom na [email protected] putem našeg online
obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda.

Pravo na reklamacije korisnik stječe ukoliko:

  • roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
  • isporučena roba ne odgovara standardima
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi
primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, to je odmah nužno napomenuti jer
naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem robe.

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Kupac ima pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošaća, ne navodeći razloge za to, jednostrano
raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge
nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača
odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba
bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od
dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako
umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na
ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Uvjeti i vrijeme isporuke robe

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske.
Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavne službe koju je odabrao
Poljo Posavec d.o.o.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava.

Poljo posavec se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 5-7 radnih dana nakon
primljene uplate.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se
izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale
troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo
plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje
jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako
koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti
prodavatelju putem [email protected] radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima
i uvjetima vraćanja proizvoda od strane prodavatelja.

Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za
preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14
dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog
koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Materijalni nedostaci proizvoda

Poljo Posavec d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim
stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim
odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi
ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju
pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas
kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni
proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra
se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi
primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani
prigovor Poljo Posavec d.o.o. jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Poljo Posavec, uz napomenu da pošiljka
sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim
pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima
pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili
sniženje cijene.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske
gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za
mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a
u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

email: [email protected]
OIB: 73839513975
MB: 0187275
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
IBAN: HR5723400091116009617, otvoren kod Privredna banka d.d.
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 2.819.000,00 kn